Digitaal Katholiek Erfgoedhuis:Auteursrechten

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Versie op 21 jun 2010 08:51 van Ramses (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via deze site of anderszins zijn openbaargemaakt via het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze website is een publicatie van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Katholiek Documentatie Centrum, hierna te noemen respectievelijk FLRU en KDC. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Alle rechten op de database, het formaat, de metadata en de digitale afbeeldingen en teksten berusten bij de FLRU, het KDC en/of degenen die eigenaar of bezitter zijn van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de FLRU en het KDC. Waar het om een digitale afbeelding gaat, is toestemming vereist van de eigenaar dan wel bezitter van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik. Als via hyperlinks of anderszins wordt verwezen naar (pagina's op) de website van het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis, dan moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

© FLRU, KDC, 2007


Algemene bepalingen over het gebruik van teksten en digitale afbeeldingen in het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Voor zover natuurlijke personen of rechtspersonen toestemming hebben verleend aan de FLRU en het KDC om teksten of digitale afbeeldingen (waaronder bewegend beeld en spraak) in Digitaal Katholiek Erfgoedhuis op te nemen en te publiceren, deden ze dit onder de volgende voorwaarden: 1. Het is de FLRU en het KDC niet toegestaan de tekst of digitale afbeelding op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan is overeengekomen of hieronder is aangegeven. 2. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het de FLRU en het KDC niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de tekst en digitale afbeeldingen mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar maken. 3. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden de tekst en digitale afbeelding online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-)wetenschappelijk onderzoek en studie. 4. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de tekst of digitale afbeeldingen voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager. 5. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de tekst of digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie. 6. Het is slechts toegestaan de tekst of digitale afbeeldingen te hergebruiken (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt) voorzover · het gaat om niet-substantiële gedeelten; · dit noodzakelijk is voor het behoorlijk weergeven van het onderzoek; · dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciële publicatie; · dit de gerechtvaardigde commerciële belangen van de rechthebbenden niet schaadt, en · de naam van de rechthebbende / eigenaar altijd bij de publicatie wordt vermeld. 7. Uitzondering geldt voor het gebruik van video- en audiofiles. Deze mogen nimmer, analoog noch digitaal, worden vermenigvuldigd.


Specifieke informatie over het gebruik van de teksten en digitale afbeeldingen in Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Elke in het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis opgenomen tekst of digitale afbeelding heeft een auteursrechtverwijzing waarin zijn opgenomen: de rechthebbende, de eigenaar of de bezitter van het aan de digitale tekst of afbeelding ten grondslag liggende object en de eventueel specifieke voorwaarden en beperkingen ten aanzien van het gebruik. Voor elk ander gebruik dan in de auteursrechtverklaring is toegestaan, moet men zich wenden tot de rechthebbende, eigenaar of bezitter van het oorspronkelijke object dat aan de digitale tekst of afbeelding ten grondslag ligt.


Disclaimer

De FLRU en Het KDC spannen zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit te melden aan de instelling die de verzameling beschikbaar heeft gesteld waartoe de desbetreffende tekst of het desbetreffende object behoort. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal. De FLRU en het KDC willen met het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis het confessioneel erfgoed in brede kring toegankelijk maken. Tot het confessioneel erfgoed behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens. De FLRU en het KDC aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.

Mocht u materiaal ontdekken, dat zonder toestemming van de rechthebbende op de site is geplaatst, laat het ons dan weten via info@nederlandskatholicisme.nl

Persoonlijke instellingen