Casti Connubii

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken
voorpagina van de Nederlandse vertaling van Casti Connubii
In deze encycliek verdedigde Paus Pius XI de ‘waardigheid van de kuische echtvereeniging’. In de katholieke huwelijksmoraal waren huwelijk, geslachtsverkeer en voortplanting onlosmakelijk met elkaar verbonden. Seksualiteit was voorbehouden aan met elkaar gehuwde partners en moest op voortplanting gericht zijn. Deze samenhang gold als de door God gewilde natuurlijke orde. Kerkvader Augustinus (354-430) had hiervoor de toon gezet. Het Ook in Casti Connubii geldt het huwelijk, één van de zeven sacramenten, als door God ingesteld en door [van godswege ingestelde] wetten ‘beveiligd, bevestigd en verheven’.

Behalve als een morele richtlijn voor katholieken kan de encycliek gelezen worden als een aanklacht tegen echtscheiding, geboortebeperking en ‘nieuwe soorten van huwelijken’. Dit laatste wordt gespecificeerd met het tijdelijk huwelijk (dat weer ontbonden wordt), het proefhuwelijk (waarmee ongehuwd samenwonen bedoeld is), en het kameraadschappelijk huwelijk (waarin de goede relatie tussen de echtelieden en niet de voortplanting het primaire doel is). Voor het kerkelijk leergezag bleef het huwelijk onontbindbaar en ‘het kroost’ de belangrijkste opbrengst. Anticonceptiemaatregelen werden als tegennatuurlijk, schandelijk en zelfs onzedelijk veroordeeld en gelden. Biechtvaders en priesters die met zielzorg belast waren moesten erop toezien dat gelovigen niet zouden dwalen in huwelijkszaken, dus ook niet probeerden om het kindertal te beperken. Wie geen kinderen (meer) wilde, moest zich van geslachtsgemeenschap onthouden. Casti connubii bevestigde ook de kerkelijk wenselijke verhoudingen tussen man en vrouw. In de echtgemeenschap was de man het hoofd, de vrouw het hart. Vrouwen moesten hun mannen daarom gehoorzamen. Vrouwen hoefden dat echter niet te doen als dat in strijd was met haar menselijke waardigheid. Die mochten mannen niet schenden. In hoeverre deze richtlijn van invloed was op het huwelijksleven van katholieken, valt moeilijk na te gaan. De koppeling tussen huwelijk, geslachtsverkeer en voortplanting maakte vrouwen in de echtverbintenis uiteraard ook bijzonder kwetsbaar.

Externe Verwijzingen

Persoonlijke instellingen