Maatschappelijk leven

In deze vleugel van het DKE zijn teksten en bronnen over de katholieke maatschappelijke organisaties te vinden.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden de zich emanciperende katholieken steeds actiever in het openbare leven. Het ultramontaanse beleid van de bisschoppen vroeg om eigen katholieke oplossingen voor de grote problemen van die tijd: het onderwijs en de ‘sociale kwestie’. Zo breidde het katholieke onderwijs zich snel uit, ontwikkelde zich de katholieke arbeidersbeweging, met in haar kielzog verzekeringen, gezondheidszorg, armenzorg, en ontstonden er een eigen politieke partij, de RK Staatspartij, en een katholieke pers.

In het Interbellum (1918-1939) was het katholieke organisatieleven zo ver uitgebouwd, dat katholieken nauwelijks nog buiten hun eigen kring hoefden kijken. Van de wieg tot het graf kon men bij eigen organisaties en instellingen terecht.
In de loop van de jaren vijftig van de twintigste eeuw begon men vraagtekens te zetten bij dit katholieke isolement. Het bisschoppelijk mandement van 1954 (‘De katholiek in het openbare leven van deze tijd’) was voor veel katholieken al niet meer overtuigend, en vanaf de jaren zestig woedde alom de k-discussie: wat houdt de katholiciteit van onze vereniging, instelling of organisatie eigenlijk in? Resultaat was een snelle ontzuiling: ze werden opgeheven of fuseerden met neutrale, socialistische en/of protestantse zusterorganisaties. De vorming van het CDA uit Katholieke Volkspartij, Christelijk Historische Unie en Anti-Revolutionaire Partij in 1980, en van het FNV uit het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in 1981, waren min of meer het sluitstuk van dit proces.

Op dit moment is deze vleugel nog in aanbouw. De volgende thema's zullen bij 'Maatschappelijk leven' aan bod komen:

- Onderwijs
- Politiek
- Media
- Verenigingsleven
- Caritas / zorg

- Vakbeweging

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
klas meisjesschool
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
RKSP affiche
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Katholieke Illustratie
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
boerinnenbond
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
katholieke arbeidersbeweging